• Tob Pokmanee

Harrison Butcher x Sinwattana | ทำความรู้จักช่องทางซื้อหุ้นนอกตลาด แบบที่ ก.ล.ต. รับรอง

หากเราอยากเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่ลงแรงตั้งบริษัทเอง อีกทางเลือกหนึ่งก็คือการร่วมถือหุ้นในบริษัทที่นำหุ้นมาเสนอขายให้คนทั่วไป ซึ่งรูปแบบที่คุ้นเคยกันดี ก็คือการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อหุ้น IPO แล้วเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรูปแบบนี้จะเป็นหุ้นของบริษัทที่ธุรกิจผ่านการเติบโตมาแล้วหลายปี หรือในบางกรณีอาจเริ่มเกิดสภาวะอิ่มตัวในอุตสาหกรรมบ้างแล้ว


อย่างไรก็ดี มูลค่าหรือ value ของกิจการจะเพิ่มขึ้นในอัตราสูงในช่วงที่ธุรกิจอยู่ในแนวโน้มกำลังเติบโตได้ดี ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากมูลค่าธุรกิจในช่วงเติบโตนี้ ก็คือผู้ก่อตั้งหรือเจ้าของบริษัทตัวจริง เพราะได้ถือหุ้นตั้งแต่บริษัทตั้งใหม่ เช่น ที่ราคาพาร์ หรือหากระหว่างทางบริษัทมีการชักชวนคนมาร่วมลงทุนเพิ่ม (แต่ยังไม่ได้เป็นการทำ IPO) ราคาหุ้นเพิ่มทุนที่ขายเพิ่มภายหลังจากตั้งบริษัท ก็อาจสูงขึ้นจากราคาพาร์ได้ แต่ไม่ถึงขนาดราคา IPO


แต่การจะเป็นผู้ลงทุนในบริษัทที่ยังอยู่นอกตลาด โดยปกติแล้วจะเป็นไปได้ยากมากสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการการเงิน การลงทุน หรือสตาร์ทอัพ .. อาจจะลองถามตัวเองตอนนี้เลย ว่าถ้าเราอยากลงทุนหุ้นนอกตลาด เราจะต้องเริ่มหาข้อมูลที่ไหน จะรู้ได้อย่างไรว่าใครกำลังอยากขายหุ้นบ้าง และช่องทางไหนที่จะรัดกุมไม่ต้องเสี่ยงจะถูกหลอกแต่หัววัน ซึ่งเชื่อว่าคำตอบของคนส่วนใหญ่คือ “ไม่รู้เลย”


Crowd Funding Portal


มาถึงจุดนี้ ก็จะขอเข้าเรืองแล้วนะครับ .. หลายคนอาจจะรู้จักเว็บไซต์ระดมทุนเพื่อไปผลิตของล้ำ ๆ แปลก ๆ อย่างเว็บไซต์ kickstarter.com หรือ indiegogo.com ซึ่งในวงการจะเรียกเว็บไซต์ประเภทนี้ว่า Crowd Funding Portal โดยจะมีเจ้าของโครงการต่าง ๆ นำเรื่องราวของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่คือสินค้าที่จับต้องได้ ไปนำเสนอบนเว็บไซต์เหล่านั้น และหากเราพิจารณาแล้วมีความสนใจ เชื่อว่าจะผลิตได้จริง ก็กดสนับสนุน และในกรณีที่โครงการได้รับการสนับสนุนจนถึงขั้นที่กำหนดไว้ Crowd Funding Portal ก็จะตัดเงินจากเราไปส่งให้เจ้าของโครงการ เพื่อเริ่มการผลิต และส่งสินค้าให้เราในภายหลังจะเห็นว่าจุดสำคัญของรูปแบบการระดมทุนลักษณะนี้คือ “ตัวกลาง” หรือ Crowd Funding Portal ที่น่าเชื่อถือ เพราะต้องทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งผู้ที่มีโครงการ และฝั่งผู้ที่สนใจสนับสนุน ให้มาพบกัน และเป็นตัวแทนในการรับเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า เงินที่เราจะสนับสนุนไป ได้ถูกส่งไปถึงเจ้าของโครงการอย่างครบถ้วน


Equity Crowd Funding Portal


และเมื่อข้ามมาเป็นการระดมทุมเพื่อทำธุรกิจ สิ่งที่ผู้สนใจสนับสนุนโครงการจะได้รับ ก็จะไม่ใช่สิ่งของอีกต่อไป แต่จะเป็น “หุ้น” ตัวกลางในการระดุมทุนแบบนี้ จึงจะเรียกว่า “Equity Crowd Funding Portal” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ECF Portal ซึ่งกระบวนการระดมทุนผ่าน ECF Portal ในประเทศไทย จะมีภาพรวมดังนี้


บริษัทที่ต้องการระดมทุน นำเสนอโครงการต่อ ECF Portal ECF Portal พิจารณาคัดเลือกบริษัท และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ผู้ลงทุนเลือกบริษัทที่สนใจลงทุน พร้อมกับทำแบบทดสอบความเข้าใจลงทุน และโอนเงินค่าจองซื้อ หากระดมทุนได้ครบตามที่ต้องการ ด้าน ECF Portal ก็จะโอนเงินทุนให้กับบริษัทที่ต้องการเงินทุน แต่หากระดมทุนได้ไม่ครบทาง ECF Portal ก็จะโอนเงินคืนให้ผู้สนใจลงทุน จึงเรียกรูปแบบนี้ว่า all-or-nothing คือถ้าได้เงินไม่ครบ ก็จะยกเลิกทั้งหมด ไม่เดินหน้าทำไปเพียงบางส่วนโดยกรณีระดมทุนได้ครบ บริษัทเจ้าของโครงการก็จะออกหุ้นให้ผู้ลงทุน และรายงานความคืบหน้าให้นักลงทุนทราบเป็นระยะ

(อ้างอิงขั้นตอน: sec.or.th)


Equity Crowd Funding Portal ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องในประเทศไทย


และปัจจุบันในประเทศไทย สำนักงานก.ล.ต. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและให้อนุญาตผู้ประกอบการ 2 รายทำธุรกิจเป็น ECF Portalซึ่งในกรณีนี้ จะกล่าวถึง ECF Portal ชื่อบริษัท ฟินิกซิคท์ จำกัด ซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.sinwattana.com


ประเภทผู้ลงทุนใน ECF


โดยผู้สนใจลงทุนจะต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการก่อน ซึ่งจะแบ่งผู้ลงทุนเป็น 3 ประเภท คือ

ผู้ลงทุนรายบุคคลทั่วไป (Retail Investor)ผู้ลงทุนนิติบุคคล (Non-Retail Corporate Investor): ซึ่งประกอบด้วย สถาบัน Private Equity Trust และ Venture Capitalผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified Investor): ซึ่งส่วนหลักจะประกอบด้วยบุคคลธรรมดาที่ลงทุนโดยตรงในหุ้นมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป และมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่รวมที่พักอาศัยประจำ (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้นับรวมได้) หรือ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือผู้บริหาร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบการลงทุนของสถาบัน หรือผู้บริหารธุรกิจ และต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป


โดยผู้ลงทุนประเภทที่ 1 จะมีข้อจำกัดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อบริษัท และรวมกันทุก ECF Portal ที่ขึ้นกับสำนักงาน ก.ล. ต. ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ภายใน 1 ปี (หมายความว่า สามารถมียอดเงินลงทุนรวมกันได้เกินกว่า 1,000,000 บาท โดยต้องทยอยลงทุนมากกว่า 1 ปี) และ ต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านการลงทุนเสียก่อน (ทดสอบได้ที่เว็บไซต์) ส่วนผู้ลงทุนประเภทที่ 2 และ 3 ไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว (ต้องแสดงหลักฐานให้ ECF Portal พิจารณาก่อน)


และเมื่อ ECF Portal พิจารณาอนุมัติการสมัครใช้บริการแล้ว ก็จะสามารถดูรายละเอียดบริษัทที่กำลังระดมทุนอยู่ในปัจจุบันได้ทันที


บริษัทที่กำลังระดมทุนผ่าน ECF Portal sinwattana.com


ปัจจุบันมีหนึ่งในบริษัทที่กำลังระดมทุนผ่าน ECF Portal www.sinwattana.com คือ บริษัท บานาน่าเค้ก จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจร้านขายเนื้อเจ้าของแบรนด์ Harrison Butcher ซึ่งมีบริษัทแม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอยู่ในจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมของการระดมทุนครั้งนี้ จะทำไปเพื่อขยายสาขาร้าน

โดยบริษัท บานาน่าเค้ก จำกัด เมื่อแรกก่อตั้งมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แต่หลังจาก 6 พ.ย. 61 เป็นต้นมา ก็มีการเพิ่มทุนขยายธุรกิจรอบใหญ่ กลายเป็นทุนจดทะเบียน 4,500,000 บาท และทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 13,900,000 บาท ณ 15 พ.ย. 62 .. ด้านผลการดำเนินงานในปี 2561 มีรายได้ 281,418 บาท มีกำไร 3,005 บาท ขณะที่ปี 2560 มีรายได้เพียง 22,474 บาท (อ้างอิง: เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th) ซึ่งลักษณะนี้น่าจะหมายความว่า เดิมบริษัทนี้ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ แต่หลังจากเพิ่มทุนในช่วงปลายปี 2561 เป็นต้นมา ก็มีกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นจากผลประกอบการปี 2562 ตั้งแต่ต้นปี จนถึง 31 ส.ค. 62 (8 เดือน) ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 8,896,040 บาท และมีกำไรสุทธิ 973,641 บาท

(อ้างอิง: งบการเงินภายในก่อนตรวจสอบ ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ www.harrisonbutcher.com/investment)งาน Open House เปิดบ้านชิมอาหารและถามคำถามโดยตรงกับผู้บริหาร


ข้อมูลข้างต้น น่าจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จัก ECF รวมไปถึง ECF Portal และร้าน Harrison Butcher มากขึ้นพอสมควร สามารถหาโอกาสไปลองในฐานะลูกค้าได้แล้ว แต่สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในโครงการระดมทุนครั้งนี้ด้วย ขอแนะนำอย่างยิ่ง (ขีดเส้นใต้ 3 เส้น) ว่า ควรไปร่วมงาน Open House พบผู้บริหารเจ้าของโครงการโดยตรง เพื่อถามคำถามที่สำคัญต่อการตัดสินใจ พร้อมกับได้ชิมตัวอย่างเมนูจากร้าน Harrison Butcher


ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Open House ได้ตามลิงค์นี้ https://www.harrisonbutcher.com/investment


ขอบคุณบทความดีๆ จาก TIF Harrison Butcher x Sinwattana | ทำความรู้จักช่องทางซื้อหุ้นนอกตลาด แบบที่ ก.ล.ต. รับรอง

201 views0 comments

Copy right 2016 @ Banana Cake Co.,Ltd.